Wikipedia o kombatantach
Strona władz krajowych


Celem Związku jest:

1. Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich,
2. Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców zwłaszcza w sprawach socjalnych i zdrowotnych,
3. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie,
4. Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji społecznych,
5. Działanie na rzecz godnego honorowania i otaczania opieką miejsc pamięci narodowej.

Dla osiągnięcia powyższych celów Związek:

1. Organizuje i i uczestniczy w uroczystościach, sesjach i konferencjach związanych z walkami o niepodległość,
2. Współpracuje z wojskiem, szkołami i placówkami oświatowymi zwłaszcza patriotycznymi,
3. Organizuje różne formy pomocy dla członków Związku,
4. Współdziała z instytucjami zajmującymi się problemami socjalnymi, opiekuńczymi i zdrowotnymi,
5. Gromadzi materiały historyczne.


Strona w przygotowaniu


Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 17.09.2003r.